(46- 60  ദിവസം പ്രായമായ  മുട്ട കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ 110 രൂപ നിരക്കിൽ  )
പുതുക്കിയ ഡക്ക് /എഗ്ഗർ നേഴ്‌സറി-പട്ടിക2020 ഇ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Poultry Layers, Broilers, Piglings, Rabbits, Feed etc.

Thiruvananthapuram Regional Poultry Farm
Kodappanakkunu
Layer Chicks,
Hatching Eggs
Kollam Regional Poultry Farm,
Kureepuzha
Turkey poults ,
hatching eggs
Alappuzha Central Hatchery,
Chengannur
Day-old layer chick,
hatching and
table eggs,
turkey and duck feed,
poultry equipments.
Pathanamthitta Duck Farm,
Niranam
Ducklings,
hatching duck eggs.
Idukki District Poultry Farm,
Kolani,
Thodupuzha
Layer Chicks and
Pullets , Piglings
Ernakulam Regional Poultry Farm,
Koovappady
hatching eggs,
layer chicks
Palakkad Regional Poultry Farm Layer chicks,
table eggs and
hatching eggs.
Malappuram District Poultry Farm,
Atavanad.
Layer chicks
Kozhikode Regional Poultry Farm, Chathamangalam. Layer chicks,
hatching eggs,
Broiler Chicks,
Japanese Quails and
Rabbits.
Kannur Regional Poultry Farm,
Mundayad
Day-old layer chicks,
grown up pullets,
hatching and
table eggs, Piglings.

 

Rabbits

District Livestock Farm, Kodappandakkunnu,Thiruvananthapuram.
Breeds available:Angora, White Giant, New Zealand White, Soviet Chinchilla, Grey Giant

Regional Poultry Farm, Chathamangalam, Kozhikode.
Breeds Available: Angora, White Giant, New Zealand White, Soviet Chinchilla, Grey Giant

GOATS

Government Goat Farm, Attapadi, Palakkad.
Breed Available: Attapadi Black.

Government Goat Farm, Komeri, Kannur.
Breed Available: Malabari.

Government Goat Farm, Parassala, Trivandrum.
Breed Available: Malabari.

 

SALE PRICE OF ANIMALS, BIRDS AND PRODUCTS AT GOVERNMENT FARMS

1. GOAT FARMS.

Sl No Age group Body Weight Rate (Rs)
Male Female
1 0-60 Days   2000/- 2000/-
2 61-90 days 7 Kg 2200/- 2200/-
2 3-5 Months 10 Kg 3250 2400/-
3 5-6 Months 15 Kg 4750 3300/-
4 6-9 Months 20 Kg 6250 3800/-
5 9-12 Months 30 Kg and above 10,500/- 6500/-
6 Above 1 year   13,000/- 8500/-

Selling price of culling aged, uneconomical Goats Rs.260/- per Kg (Live Weight) Goat manure Rs.2 per Kg

 

2. LIVESTOCK FARMS        Cattle/ Buffalo

Sl No Age Group Revised Rate
    Male Female
1 0-30 Days 900.00 1000.00
2 31-90 Days 1000.00 1200.00
3 Above 3-5 Months   3000.00
4 Above 5-8 Months   6000.00
5 Above 8-12 Months   9500.00
6 Above 12 -18 Months   15,000.00
7 Above 18 -24 Months   25,000.00
8 Pregnent Heifer   35,000.00

Culling Rate Rs.80/- per Kg (Live Weight)

 

3.Sale price of Milk

Sl No Item Sale to farm employees
( Rs / Litre)
1 Cow milk 46.00
2 Buffalo milk 56.00
3 Packed milk 50.00
4 Goat milk 70.00
5 Curd 50.00

1. The sale price of milk to permanent livestock farm employees is fixed as Rs. 42/- and the quantity is

     limited to 1 Lr per day.

2. Packed milk Rs. 46/- per Lr.

 

4.Sale Price of Cow Dung

Sl No Item Price
1 Wet 1500/- MT
2 Dry 10,000/- MT
3 Dry packed 120 / 10 kg packet

 

5.Indigenous Cattle

Kasargod dwarf

Sl No Age group Male Female
1 10 days
to
30days
700/- 800/-
2 31days t0
90 days
800/- 1000/-
3 91 days to
5 months
1500/- 2000/-
4 Above 5
months to
8 months
4000/- 5000/-
5 Above 8
months to
12 months
5000/- 6000/-
6 Above 12
months to
18 months
  8000/-
7 Above 18
months to
24 months
  10,000/-

Vechoor

Sl No Age group Male Female
1 10 days
to
30days
800/- 1000/-
2 31days t0
90 days
1000/- 1200/-
3 91 days to
5 months
1800/- 2500/-
4 Above 5
months to
8 months
4500/- 8000/-
5 Above 8
months to
12 months
8000/- 12,000/-
6 Above 12
months to
18 months
  15,000/-
7 Above 18
months to
24 months
  25,000/

Culling rate Rs.80/per Kg(Live weight)
Milk Rs.52/-litre
Urine Rs.6/litre
Wet Dung – Rs 2500/ MT
Dry Dung – Rs 12000/ MT

 

5. PIG FARMS.

Age Large White Yorkshire/Land Rance (Pure line) Large White Yorkshire/Land Rance (Pure line) Pure line Duroc Pure line Duroc 2-way cross
Female
  Female Male Male Female Female
Up to 60 Days 12,000/ 20,200/- 6700/- 4900/- 4500/-
61 Upto 90 Days 13700/- 22600/- 7400/- 5500/- 5000/-
91-120 Days 14700/- 24200/- 8300/- 6000/- 5500/-
121-150days 15900/- 26100/- 9400/- 6800/- 6300/-
151-180 days 17300/- 28400/- 10,800/- 7800/- 7350/-
181-210 days 18600/- 30700/- 12,250/- 8700/- 8150/-
211-240 days 20100/- 33100/- 13650/- 9700/- 9200/-
241-420 days 16800/- 25000/- 11,700/- 9200/- 8750/-
421-440 days 13500- 16700/- 10,200/- 7700/- 7250/-
culled 60/-kg (Body weight ) 60 kg 60/ kg 60/ kg 60/kg
piglets upto 60 days for fattering Rs.300/-per kg(Body weight)        
2-5 months Rs.200/- per Kg (Body weight)        
Above 5 months Rs.175/- per Kg (Body weight)        

Culling Rate Rs.50/- per Kg (Live Weight)
Pig Mannure Rs.1/Kg

 

6. RABBIT

Sl No Age Group Revised (Rs)
1 0-7 Days 7/-
2 8-30 Days 30/-
3 31-45 Days 60/-
4 46-90 Days 175/-
5 91-120 Days 200/-
6 121-150 Days 220/-
7 151-180 Days 270/-
8 Above 6 Months Male:320/- Female :320/-

Culling rate Rs.60/kg
Rabbit manure Rs.2/kg

 

7. POULTRY FARMS

Sl No Item Age group, Price (Rs)
I. Commercial layer    
    a. Day old Male 10.00
    b. Day old Female 22.00
    c. Day old Straight run 18.00
    d. 2-15 days 42.00
    e. 16-30 days 67.00
    f. 31-45 days 87.00
    g. 46-60 days 110.00
    h. 61-75 days 120.00
    i. 76 days to 90 days 130.00
    j. 91-105 days 140.00
    k. 106-120 days 150.00
    l. 121-135 days 170.00
    m. Above 135 days 200.00
II Commercial broiler As per KSPDC rates
III Commercial Duck
Egg Type ( Straight run)
a. 0-48 hrs 18.00
    b. 3-7 days 20.00
    c. 8- 15 days 35.00
    d.16-25 days 45.00
    e.26-35 days 60.00
    f.36-40 days 75.00
    g.41-50 days 100.00
    h. 51-60 days 120.00
    i. 61-70 days 130.00
    j. 71-90 days 140.00
    k. 91 days – 4 months/ (120 Days) 150.00
    l. Above 4 months 170.00
    m.Culled egg type bird 100.00 Per KG
IV Commercial Duck Meat type
( VIGOVA SUPER) Straight run
a. 0-48 hrs 45.00
    b. 3-7 days 50.00
    c. 8- 15 days 60.00
    d. 16-25days 80.00
    e. 26-35 days 120.00
    f. 36-45 days 150.00
    g. 46-60 days 230.00
    h. 61-70 days 250.00
    i Above 70days 300.00
    h. Culled Birds Meat Type 120.00

 

Sl No Item Age group Price (Rs)
V Quail a. 2-21 days (Female) 17.00
    b. 22 Days to 5 weeks 17.00
    c. above 5 weeks 17.00
    d. culled birds 85.00 /Per KG
    e.Day old 8.00
VI Turkey a.Day old- 3 days 62.00
    b.4 days to one month 145.00
    c. 1-2 Months 190.00
    d. 2- 3 Months 240.00
    e.Male above 3 Months other than  breeding stock 130.00
    f. 3-4 Months 350.00
    g. 4- 5 Months 520.00
    h. 5-6 Months 775.00
    i. 6-7 Months 830.00
    j 7-8 Months 890.00
    k. 8-9 Months 1000.00
    l. Culled birds (live) 105.00 /Per KG
VII Culled birds   Rs 85/ per Kg
  Male Birds sexing error Below 6 months Rs 90/ Per Kg
VIII Hatching Eggs a. Layer Rs 15/-
    b. Broiler Rs 15/-
    c.Emu Rs 110/-
    d. Turkey Rs 35/-
    e. Duck -Ordinary Rs 15 /-
    f.Duck – Vigova Rs 30/-
    g. Quail Rs 3/-
IX Table Eggs a. Layer To be fixed by DAHOs every week.
    b. Duck Rs 8/-
    c. Quail Rs 1.60/-
    d. Turkey Rs 8.00
X Under sized Eggs(Pullet Eggs) a. Poultry( Below 40g) Rs 85/Kg
    b. Duck (Below 40g) Rs 110 /Kg
  Incubated Eggs a.Poultry Rs 25/Kg
    b.Duck Rs 25/kg
XI Chipped Eggs a. Poultry Rs 2.50/ Egg
    b.Duck Rs 3.50/Egg
    c. Turkey Rs 3.50/ Egg
    d. Quail Rs 0.60ps/Egg
XII Poultry Manure   Rs1.75/ Kg
  Fodder slips   Rs 1
  Grass   Rs 3 /kg
  Jute Gunny bags (local sale)   Rs .6 per bag
  Jute Gunny bags (bulk sale)   Base valu Rs 5 per bag
  Plastic bag (retail)   Rs.5 per bag
  Plastic bag (bulk sale)   Base valu Rs 3 per bag