ശ്രീ. പി രാജീവ്

നിയമ, വ്യവസായ,
കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി

ശ്രീ. ഹരികിഷോർ എസ്. ഐഎഎസ്

ഡയറക്ടർ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
dmg_si_2
dmg_si_3
dmg_si_4
dmg_si_5
dmg_si_6
dmg_si_7
dmg_si_8
dmg_si_9
dmg_si_10
previous arrow
next arrow
minor_mineral_info_150x150
chrysoberylk-300x251
dstone1-300x276
dstone6-300x270
dstone7-360x250
dstone-polished-300x270
previous arrow
next arrow

  • ബിഡ്ഡ് തുറക്കുന്ന തീയതി : 14.02.2022

    വകുപ്പിനാവശ്യമായ ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും Government e-Marketplace (GeM) മുഖേന വാങ്ങുന്നതിന് ബിഡ്ഡ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാകുന്നു; ബിഡ്ഡ് തുറക്കുന്ന തീയതി : 14.02.2022.