വകുപ്പിനാവശ്യമായ ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും Government e-Marketplace (GeM) മുഖേന വാങ്ങുന്നതിന് ബിഡ്ഡ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാകുന്നു; ബിഡ്ഡ് തുറക്കുന്ന തീയതി : 14.02.2022.