രത്‌നക്കല്ല് പരിശോധനാ സെര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍

View a Certificate's specimen

ഭൂവിജ്ഞാനീയ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള രത്നപരിശോധനശാലയില്‍ നിന്നും വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളില്‍ നല്‍കിയ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്കുകളില്‍നിന്നും ലഭിക്കും. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ geo.gtl.dir.dmg@kerala.gov.in.  എന്ന ഇ-മെയില്‍ വിലാസത്തില്‍ രത്നപരിശോധനശാലയുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ആഴ്ചതോറും അല്ലെങ്കില്‍ രണ്ടാഴ്ചയിലൊരിക്കല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവരങ്ങള്‍ അപ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്.