ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പ്

1946 മുതല്‍ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പാണ് 1970ല്‍ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച് ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പ് എന്ന നിലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരുന്നത്. 1946ന് മുൻപ് വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾ നടന്നുവന്നിരുന്നത്.
ധാതുപര്യവേക്ഷണം, ധാതുഖനനം, ധാതുപരിപലാനം, ധാതുക്കളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവയ്ക്കായി സംസ്ഥാന ഗവണ്‍മെന്റ് നിയമാനുസൃതമായി രൂപീകരിച്ച വകുപ്പാണ് ഖനന ഭൂവിജ്ഞാന വകുപ്പ്. ഇതിനുപുറമെ സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണമുള്ള ഹ്രസ്വകാല അന്വേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും വകുപ്പ് നടത്തിവരുന്നു.