മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് -വിജിലൻസ് വെറ്റിറിനറി സർജൻ ഡോ.എൻ.സതീഷ് കുമാറിനെതിരെയുള്ള അച്ചടക്കനടപടി തീർപ്പാക്കികൊണ്ട് ഉത്തരവ്

Leave a Reply